Vitrina 09-M

‘La Chala’ (1908)

La Chala : semanari humoristic y chustisiero.Valencia : Imp. Domenech y Taroncher, 1908-[1909]. BVNP. Col·lecció Valenciana ...
Llegeix Més

‘El Palleter’ (1913)

El Palleter : periòdic impolític, carregat de sofre. Any 28, núm. 1 (16 feb. 1913). Valencia : Gaspar i Jusep ...
Llegeix Més

‘La Matraca’ (1916)

La Matraca. Núm. 6 (26 maig 1916). Valencia : [s.n.], 1916. BVNP. Col·leció Valenciana Josep Calpe de Sabino (Campos de ...
Llegeix Més

‘El Fallero’ (1921-1936)

El Fallero : periòdic festero, buñolero y sandunquero.Any 1930. Valencia : [Carceller], 1921-1936. BVNP. Col·lecció Valenciana ...
Llegeix Més

‘Nostre teatro’ (1921)

Nostre teatro : revista semanal lliteraria.Vol. any 1921. Valencia : Carceller, 1921-1932. BVNP. Biblioteca Bas Carbonell ...
Llegeix Més

‘La Sombra’ (1924-[1926])

La Sombra : semanari festiu y lliterari se publica tots els disaptes. Any 2, núm. 64 (3 oct. 1925). Valencia ...
Llegeix Més
No Comments

Post a Comment