SECCIÓ 1

PRECOL·LOQUIS I COL·LOQUIS

PRE COL·LOQUIS SEGLES XV I XVI

Vicente Macip (h. 1475-1550). Museu de Belles Arts, del 24 de febrer al 20 d'abril de 1997. Detall del cartell ...
Llegeix Més

‘La brama dels llauradors…’ [ca. 1490]

Gassull, Jaume. La brama dels llauradors del orta de Valencia contra lo venerable Mossen Bernat Fenollar... 2ª ed. Valencia : ...
Llegeix Més

PRECOL·LOQUIS SEGLES XV I XVI

Lo procés de les olives é Disputa des jovens hi des vells / fet per alguns trovadors que avant se ...
Llegeix Més

PRECOL·LOQUIS SEGLES XV I XVI. La brama dels llauradors… [ca. 1490]

Verger, E.J. "La brama dels llauradors..." [fragment] publicat per Artur Alvárez en Aquells poetes [en línia]. [Consulta: 3 juliol 2016] ...
Llegeix Més

‘Coloqui e rahonament fet entre dues dames…’ [ca. 1493]

Coloqui e rahonament fet entre dues dames... [ca. 1493] / [atribuït a Joan Moreno]. Ed. Facs. 1891. BVNP. Biblioteca Bas ...
Llegeix Més

‘Lo procés de les olives…’ [ca. 149-?]

Lo procés de les olives é Disputa des jovens hi des vells / fet per alguns trovadors que avant se ...
Llegeix Més

Jardinet d’orats [ca. 1550]

Libre intitulat Jardinet de orats : fragments inèdits trets de un Ms. del XVé al XVIé segle... / per Antoni ...
Llegeix Més

‘Libre de les dones’ (1561)

Libre de les dones : mes verament dit de consells profitosos y saludables axi per al regiment y orde de ...
Llegeix Més

Guerau de Montmajor, Gaspar. ‘Breu descripció…’ (1586)

Breu descripció dels mestres que anaren a besar les mans a majestat del Rei don Felip al Real de la ...
Llegeix Més

COL·LOQUIS SEGLES XVII I XVIII

Altre rahonament, en que lo mateix llaurador que li declara son amor a la dama, torna al altre dia a ...
Llegeix Més

Col•loquis i protoperiodisme en Ricard Blasco Laguna

"De vegades en aquests primers moments de consolidació del génere, els col·loquis prenien el caire d'una relació, diguem-ne periodística, de ...
Llegeix Més

‘Lo torn de Sant Christofol’ [ca. 1670]

Lo torn de Sant Christofol ... [Manuscrit, ca. 1670. Enquadernat en vol. factici]. Arxiu de Rafael Solaz Albert ...
Llegeix Més

Raonament que tingueren dos llauradors del poble de Vinalesa…

Raonament que tingueren dos llauradors de Vinalesa... [Barcelona : s.n., ca. 1976]. Separata de : Estudios Escénicos, nº 21, sept ...
Llegeix Més

Altre rahonament, en que lo mateix llaurador que li declara son amor a la dama… [ca. 1750]

Altre rahonament, en que lo mateix llaurador que li declara son amor a la dama, torna al altre dia a ...
Llegeix Més

Baoro el Rochet de Alcaser, pasa corrent per Picasent … [ca. 1780]

Baoro el Rochet de Alcaser, pasa corrent per Picasent ... y se emboca en Valencia á oir la publicasió que ...
Llegeix Més

[Col·loquis Valencians] [Manuscrits, ca. 1780-1800]

[Col·loquis Valencians][Manuscrits ca. 1780-1800]. BVNP. Biblioteca Nicolau Primitiu ...
Llegeix Més
BV Fons antic Sign.: XVIII/F-268

Relació critica o coloqui que un Pepo del horta… [ca. 1780]

Relació critica o coloqui que un Pepo del horta habent vengut de servir al rey en estes campañes, fa als ...
Llegeix Més

Relació critica o coloqui que un Pepo del horta… [ca. 1780]

Relació critica o coloqui que un Pepo del horta habent vengut de servir al rey en estes campañes, fa als ...
Llegeix Més

‘Asentats en terra Cento, y Tito van referint…’ (1784)

Asentats en terra Cento, y Tito van referint tot lo que hiaurà en Valencia en estes reals festes y Tito ...
Llegeix Més

Junta secreta… (1787)

Junta secreta, arenga critica que fan sis personats de distinguit caracter, queixantse ... de la mala estació del temps puix ...
Llegeix Més

Coloqui nou en que es referix lo viage que feu Tito Bufalampolla a la Villa y Cort de Madrit… (1789)

Coloqui nou en que es referix lo viage que feu Tito Bufalampolla a la Villa y Cort de Madrit, ahon ...
Llegeix Més

Poesies i col·loquis / per Jacint Morlà ; introducció i estudi d’Antoni Ferrando Francés.

Morla, J. Poesies i col·loquis. València : Edicions Alfons el Magnànim, 1995. BVNP. Bibliografia Valenciana ...
Llegeix Més

Colecció 26 de Coloquis valencians [Manuscrit, ca. 1795] : Dos Pasets y una Matraca, varies Decimes y una glosada / Replegat de diferentes paperotes per B.E.

Colecció 26 de Coloquis valencians [Manuscrit] : dos Pasets y una Matraca, varies Decimes y una glosada / Replegat de ...
Llegeix Més

Coloqui nou entre el so Masia de Benifaraig… (1797)

"Coloqui nou entre el so Masia de Benifaraig (docte entre els llauradors del seu poble), y Sento el del Forn, ...
Llegeix Més

El pardal Sisó… [ca. 1797]

El pardal Sisó que esta dalt del campanil de la Esglesia de Sent Joan, atarantat al veure la barahunda que ...
Llegeix Més

Rahonament y coloqui nou… [ca. 1797]

Rahonament y coloqui nou, en que es manifesta el consell que tingueren el Tio Còsme Nespla, de Benifaraig, Badoro Rico-paño, ...
Llegeix Més

Cançoner satírich valenciá dels segles XV y XVI

Cançoner satírich valenciá dels segles XV y XVI /publicat ab una introducció y notes per R. Miguel y Planas en ...
Llegeix Més

Orellana, M. A. ‘Valencia antigua y moderna’ (1923)

Valencia antigua y moderna / por Marcos Antonio de Orellana. València : Acción Bibliográfica Valenciana, 1923-1924. BVNP. Biblioteca Carreres ...
Llegeix Més

Gutiérrez del Caño, M. Catálogo de los manuscritos

Gutiérrez del Caño, Marcelino. Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia. Valencia : Librería Maraguat, 1913-1914 ...
Llegeix Més

SÀTIRA I COMUNICACIÓ POPULAR

Almanach de 1908 de La Tronà. Detall de gravat en portada. BVNP. Biblioteca Nicolau Primitiu L'existència d'un antiquíssim i vast ...
Llegeix Més
No Comments

Post a Comment