Peces

‘La brama dels llauradors…’ [ca. 1490]

Gassull, Jaume. La brama dels llauradors del orta de Valencia contra lo venerable Mossen Bernat Fenollar... 2ª ed. Valencia : ...
Llegeix Més

‘Coloqui e rahonament fet entre dues dames…’ [ca. 1493]

Coloqui e rahonament fet entre dues dames... [ca. 1493] / [atribuït a Joan Moreno]. Ed. Facs. 1891. BVNP. Biblioteca Bas ...
Llegeix Més

‘Lo procés de les olives…’ [ca. 149-?]

Lo procés de les olives é Disputa des jovens hi des vells / fet per alguns trovadors que avant se ...
Llegeix Més

Guerau de Montmajor, Gaspar. ‘Breu descripció…’ (1586)

Breu descripció dels mestres que anaren a besar les mans a majestat del Rei don Felip al Real de la ...
Llegeix Més

‘Lo torn de Sant Christofol’ [ca. 1670]

Lo torn de Sant Christofol ... [Manuscrit, ca. 1670. Enquadernat en vol. factici]. Arxiu de Rafael Solaz Albert ...
Llegeix Més

Altre rahonament, en que lo mateix llaurador que li declara son amor a la dama… [ca. 1750]

Altre rahonament, en que lo mateix llaurador que li declara son amor a la dama, torna al altre dia a ...
Llegeix Més

Baoro el Rochet de Alcaser, pasa corrent per Picasent … [ca. 1780]

Baoro el Rochet de Alcaser, pasa corrent per Picasent ... y se emboca en Valencia á oir la publicasió que ...
Llegeix Més
BV Fons antic Sign.: XVIII/F-268

Relació critica o coloqui que un Pepo del horta… [ca. 1780]

Relació critica o coloqui que un Pepo del horta habent vengut de servir al rey en estes campañes, fa als ...
Llegeix Més

Relació critica o coloqui que un Pepo del horta… [ca. 1780]

Relació critica o coloqui que un Pepo del horta habent vengut de servir al rey en estes campañes, fa als ...
Llegeix Més

‘Asentats en terra Cento, y Tito van referint…’ (1784)

Asentats en terra Cento, y Tito van referint tot lo que hiaurà en Valencia en estes reals festes y Tito ...
Llegeix Més

Junta secreta… (1787)

Junta secreta, arenga critica que fan sis personats de distinguit caracter, queixantse ... de la mala estació del temps puix ...
Llegeix Més

Coloqui nou en que es referix lo viage que feu Tito Bufalampolla a la Villa y Cort de Madrit… (1789)

Coloqui nou en que es referix lo viage que feu Tito Bufalampolla a la Villa y Cort de Madrit, ahon ...
Llegeix Més

Colecció 26 de Coloquis valencians [Manuscrit, ca. 1795] : Dos Pasets y una Matraca, varies Decimes y una glosada / Replegat de diferentes paperotes per B.E.

Colecció 26 de Coloquis valencians [Manuscrit] : dos Pasets y una Matraca, varies Decimes y una glosada / Replegat de ...
Llegeix Més

Coloqui nou entre el so Masia de Benifaraig… (1797)

"Coloqui nou entre el so Masia de Benifaraig (docte entre els llauradors del seu poble), y Sento el del Forn, ...
Llegeix Més

Cançoner satírich valenciá dels segles XV y XVI

Cançoner satírich valenciá dels segles XV y XVI /publicat ab una introducció y notes per R. Miguel y Planas en ...
Llegeix Més

Orellana, M. A. ‘Valencia antigua y moderna’ (1923)

Valencia antigua y moderna / por Marcos Antonio de Orellana. València : Acción Bibliográfica Valenciana, 1923-1924. BVNP. Biblioteca Carreres ...
Llegeix Més

Gutiérrez del Caño, M. Catálogo de los manuscritos

Gutiérrez del Caño, Marcelino. Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia. Valencia : Librería Maraguat, 1913-1914 ...
Llegeix Més

Nano d’En Llop

Nano del carrer En Llop [Escultura en poliestiré] / Fet d'Encàrrec. València : BVNP, 2016 ...
Llegeix Més

Gazeta del Cielo (1808)

Gazeta del Cielo. Valencia : Viuda de Martín Peris, 1808-[181-]. BVNP. Biblioteca Bas Carbonell ...
Llegeix Més

El Robespierre español (1811)

El Robespierre español. Valencia : Yernos de Estevan, 1811-[1812]. BVNP. Col·lecció Valenciana ...
Llegeix Més

‘Lucindo’ (1814)

Lucindo. Valencia : Imprenta Francisco Brusola, [1814]. BVNP. Col·lecció Valenciana ...
Llegeix Més

El Fernandino (1814)

El Fernandino : periódico momentáneo de Valencia. Valencia : Imprenta de Francisco Brusola, 1814.BVNP. Col·lecció Valenciana ...
Llegeix Més

Civera, el fideuer, escriptor de col·loquis

Civera Satorres, Manuel. Primera conversasió entre Saro Perrengue, carreter de Godella, y el dotor Cudol, abogat de Valensia, sobre haber ...
Llegeix Més

‘Las Espabiladeras’ (1822)

Las Espabiladeras. Valencia : Imp. López, 1822. BVNP. Col·lecció Valenciana ...
Llegeix Més

‘Mónica i Silvestre’ (1822)

Mónica y Silvestre : cansó de dos personas riquísimas... Valencia : Ildefonso Mompié. BVNP i Col·lecció particular, Arxiu Rafael Solaz ...
Llegeix Més

‘El Mole’ (1837)

El Mole. Núm. 1 (1 feb. 1837). València : [s.n.], 1837-[1870]. BVNP. Biblioteca Nicolau Primitiu Alma mater d'El Mole, Josep ...
Llegeix Més

‘El Mole’ (1855)

El Mole. Tercera època, núm. 1 (16 gen. 1855). València : [s.n.]. 1855-1856. BVNP. Biblioteca Sanchis Guarner ...
Llegeix Més

‘El Mole’ (1855-1856)

El Mole. Tercera època, núm. 52 (12 feb. 1856). València : [s.n.]. 1855-1856. BVNP. Biblioteca Nicolau Primitiu ...
Llegeix Més

El Mole [ca.1863]

El Mole. [Quarta època]. València : [s.n.] [ca. 1863]. BVNP. Biblioteca Nicolau Primitiu ...
Llegeix Més

‘El Mole antic’ (1864)

El Mole antic. València : [s. n.]. [Cinquena època, núm. 1 (22 ag. 1964). València : [s. n.], 1864-1865. BVNP ...
Llegeix Més

El Mole (1870)

El Mole. Cinquena època, núm. 2 (3 març 1870). València : [s.n.]. 1870. BVNP. Biblioteca Bas Carbonell ...
Llegeix Més

‘El virgo de Visanteta’ [Edició subreptícia]. Làmina psicalíptica interior.

Bernat i Baldoví, Josep (1809-1864). Comedia nova en un acte, titulada El virgo de Visanteta y el alcalde de Favara ...
Llegeix Més

‘La Risa’ (1843)

La Risa . Madrid : Imp. de la Sociedad Literaria, 1843-1844. BVNP. Col·lecció Valenciana ...
Llegeix Més

La Donsayna (Madrid, 1844)

La Donsayna (Madrid, 1844). Madrid : Imp. de Sanchiz, 1844-1845. BVNP. Col·lecció Valenciana ...
Llegeix Més

‘El Sueco’ (1847)

El Sueco . Valencia : Imprenta de Manuel López, 1847. BVNP. Biblioteca Nicolau Primitiu ...
Llegeix Més

‘La Gaita’ (1849)

La Gaita. Valencia : Imp. J. Mariana-Benito Monfort, 1849. BVNP. Biblioteca Carreres ...
Llegeix Més

REALISME I QÜESTIÓ SOCIAL: 1854-1874. Tio Nelo

Tio Nelo. Núm. 12 (26 abr. 1862). Valencia : Juan Guix, 1862. BVNP. Biblioteca Nicolau Primitiu La causa de la ...
Llegeix Més

‘El Saltamartí’ (1860-)

El Saltamartí. Any 1, núm. 1 (25 des. 1860). Valencia : Lleuis de L. y Corradí, 1860-[1861]. BVNP. Biblioteca Carreres ...
Llegeix Més

‘Papel de estraza’ (1866)

Papel de estraza. Año 1, n. 2 (21 abr.1866). València : Ramón Benavente y Vidal, 1866. BVNP. Biblioteca Nicolau Primitiu ...
Llegeix Més

‘Calendari llemosí’ (1875-1884)

Lo Rat-penat : calendari llemosí. Any 1875. Valencia : Pascual Aguilar, [1875-1884]. BVNP. Col·lecció Valenciana ...
Llegeix Més

‘El Pare Mulet’ (1877)

El Pare Mulet : semanari impolític y bóu sólt / dirichit ... per Constantino Llombart. Any 1, núm 1. (6 ...
Llegeix Més

‘El Bou Solt’ (1877-)

El bou solt : semanari impolític. Valencia : [s.n.], 1877. BVNP. Biblioteca Nicolau Primitiu ...
Llegeix Més

‘El Husar’ (1880)

El Húsar : periódico satírico. Año 1, n. 14 (18 abr. 1880). Valencia : [s.n.], 1880-[189-]. BVNP. Col·lecció Valenciana ...
Llegeix Més

‘El Canfali : sablazo decenal en serio y broma’.

El Canfali : sablazo decenal en serio y broma. Benidorm : [s.n.], 1883-[188-]. BVNP. Col·lecció Valenciana ...
Llegeix Més

‘La Traca : semanari pa la gent de tro’ (1884)

La Traca : semanari pa la gent de tro. 21 jul. 1886. Valencia : Imp. Unió Tipogràfica, 1884-1889. BVNP. Fons ...
Llegeix Més

‘La Tronà’ (1885)

La Tronà : semanari bilingüe festiu y lliterari. Núm. 235 (13 des. 1908). Valencia : [s.n.],[1884]. BVNP. Col·lecció Valenciana ...
Llegeix Més

‘La Moma’ (1885-1886)

La Moma : periòdic ballador y batallador.Valencia : [s.n.], 1885-1886. BVNP. Biblioteca Carreres ...
Llegeix Més

‘Sancho Panza’ (1889)

Sancho Panza : periódico quincenal. Valencia : Imp. P. Peñarrocha, 1889-[1889?]. BVNP. Biblioteca Nicolau Primitiu ...
Llegeix Més

‘Valencia cómica’ (1889)

Valencia cómica. Año 2, n. 55 (29 dic. 1890). Valencia : Lit. Ismael Hesse, 1889- . BVNP. Biblioteca Nicolau Primitiu ...
Llegeix Més

‘La Degollà’ (1890)

La Degollà. Any 1, núm. 6 (2 feb. 1890). Valencia : Imp. Juan Guix, 1890. BVNP. Col·lecció Valenciana ...
Llegeix Més

‘La Tranca’ (1890)

La Tranca : periódico político-satírico. Valencia : Imp. Unión Tipográfica, 1890-[189-] BVNP. Biblioteca Nicolau Primitiu ...
Llegeix Més

“L’Ordinari” (1892)

L'Ordinari : fulles de actualitat pera el poble. Valencia : Galeria Valensiana Popular, [c.a. 1892]. BVNP. Col·lecció Valenciana ...
Llegeix Més

‘La Contumensia de Valencia’ (1893)

La Contumensia de Valencia : semanari satiric y de notisies. Año 1, núm. 8 (20 ag. 1893). Valencia : Sr ...
Llegeix Més

‘El Husar’ (1893)

El Húsar : periódico satírico. Valencia : Imp. Manuel Alufre, 1893-[189-] BVNP. Col·lecció Valenciana ...
Llegeix Més

‘El Terremoto’ (1893)

El Terremoto : periódico inofensivo, órgano... de Móstoles. Valencia : [s.n.], 1893-[189-]. BVNP. Col·lecció Valenciana ...
Llegeix Més

‘El Tio Vivo’ (1893)

El Tio vivo : semanario satírico. Valencia : [s.n.], 1893. BVNP. Col·lecció Valenciana ...
Llegeix Més

El As de Bastos (1893)

El As de Bastos : semanario satírico festivo. Valencia : R.R.R., 1893. BVNP. Biblioteca Nicolau Primitiu ...
Llegeix Més

‘La Perolà’ (1893)

La Perolà : periòdic bilingue, vergoños i sustanciós. [Valencia] : Imp. de F. Vives, 1893. BVNP. Fons Eduard Escalante i ...
Llegeix Més

‘Nelo “El Tripero”‘ (1894)

Nelo 'El Tripero' : semanari : pórc, no, gráfic. Any 1, núm. 2 (21 oct. 1894). Valencia : [s.n.], [1894] ...
Llegeix Més

‘El Nabo’ (1894)

El Nabo : periódico Agri-cola Literario e ilustrado. Valencia : [s.n.], 1894. BVNP. Nicolau Primitiu ...
Llegeix Més

‘El Latigazo’ (1898)

El Latigazo : periódico satírico, impolítico, cargado de azufre. Valencia : Oficina Tipográfica El Latigazo, [1898?-189-]. BVNP. Col·lecció Valenciana ...
Llegeix Més

‘El Dimoni coixo’ (1898)

El Dimoni coixo : semanari carregat de foc y pólvora redactat per tots els dimonis del infern. Valencia : Imp ...
Llegeix Més

‘El Gato’ (1900)

El Gato : semanario satírico. Valencia : [s.n.], 1900 BVNP. Col·lecció Valenciana ...
Llegeix Més

‘La Cueva’ (1903)

La Cueva : periódico satírico político. Valencia : [s.n.], 1903- BVNP. Col·lecció Valenciana ...
Llegeix Més

‘La Barraca’ (1903)

La Barraca : semanari radical pera la chent de barral. Valencia : Imprenta de El Pueblo, 1903-[1905]. BVNP. Col·lecció Valenciana ...
Llegeix Més

‘Sansón’ (1903)

Sansón : semanario satírico. Valencia : [s.n.], 1903. BVNP. Col·lecció Valenciana ...
Llegeix Més

‘El Rayo’ (1903)

El Rayo. Valencia : [s.n.], 1903. BVNP. Col·lecció Valenciana ...
Llegeix Més

‘La Bata blanca’ (1904)

La Bata blanca : semanario político rabioso. Valencia : Imprenta La Bata Blanca, 1904. BVNP. Col·lecció Valenciana ...
Llegeix Més

‘Perogrullo’ (1904)

Perogrullo : periódico a gusto de todos los... Valencia : [s.n.], 1904. BVNP. Col·lecció Valenciana ...
Llegeix Més

‘La Ráfaga’ (1905)

La Ráfaga : semanario impolítico, satírico y romántico.Valencia : [s.n.], 1905. BVNP. Col·lecció Valenciana ...
Llegeix Més

‘El Satiricón’ (1906)

El Satiricón : semanario para pocos.València : [s.n.], 1906. BVNP. Col·lecció Valenciana ...
Llegeix Més

‘El Paragüero’ (1906)

El Paragüero : semanario republicano a secas. Any 1, núm. 1 (6 gen. 1906). Valencia : [s.n.], 1906. BVNP. Col·lecció ...
Llegeix Més

‘La Fam’ (1906)

La Fam : suplement a L'Abundansia, periodic fallero. 19 març 1906. Valencia : Imp. V. Ferrer, [1906]. BVNP. Col·lecció Valenciana ...
Llegeix Més

‘La Chala’ (1908)

La Chala : semanari humoristic y chustisiero.Valencia : Imp. Domenech y Taroncher, 1908-[1909]. BVNP. Col·lecció Valenciana ...
Llegeix Més

‘El Hijo de Gedeón’ (1908)

El Hijo de Gedeón : semanario con y sin ilustración. Año 1, n. 1 (3 sept. 1908). Valencia : [s.n.], ...
Llegeix Més

Cuento del dumenche [sic] (1908-1909)

El Cuento del dumenche : semanari ilustrat. Valencia : [s.n.], 1908-1909. Declaració d'intencions publicada en núm. 1 (9 ag. 1908) ...
Llegeix Més

‘La Tronà’ (1912)

La Tronà : : semanari bilingüe festiu y lliterari. (1912). Valencia : [s.n.], (Valencia : Imp. de Manuel Pau). BVNP ...
Llegeix Més

Vicent M. Carceller (València 1890-Paterna 1940)

Vicent M. Carceller (València 1890-Paterna 1940). Retrat de la coberta d'El Cuento del Dumenche. Núm. 177 (15 maig 1917). BVNP ...
Llegeix Més

‘El Papagayo’ (1912)

El Papagayo : semanario parlanchin. Año 1, n. 1 (3 sept. 1908). Valencia : [s.n.], 1912. BVNP. Col·lecció Valenciana El ...
Llegeix Més

‘El Motiló’ (1912)

El Motiló : semanari impolític, festiu y lliterari. Any 1, època 1, núm. 7 (19 març 1912). Valencia : Imp ...
Llegeix Més

‘El Guante Blanco’ (1912)

El Guante Blanco : semanario inofensivo. Any 1, època 1, núm. 7 (19 març 1912). Valencia : Imprenta Sucesores de ...
Llegeix Més

‘La Traca (1912-1938)’

La Traca : semanari bilingüe festiu y lliterari. Època 2, any 5, núm. 95 (23 ag. 1913). Valencia : [s.n.], ...
Llegeix Més

‘El Palleter’ (1913)

El Palleter : periòdic impolític, carregat de sofre. Any 28, núm. 1 (16 feb. 1913). Valencia : Gaspar i Jusep ...
Llegeix Més

‘El Tio Cuc’ (1914)

El Tio Cuc : diputat a Corts per El Rebolledo, defensor de la chusma y de la chent de tro ...
Llegeix Més

‘La Pebrera’ (1914)

La Pebrera : semanari picantet, defensor dels interesos de moltes ames de llet. Núm. 1 (10 gen. 1914). Valencia : ...
Llegeix Més

‘El Pardalero’ (1915)

El Pardalero : semanari festiu, pare de la grasia, chermá de la juerga y cosí del bon humor.a. Any 1, ...
Llegeix Més

‘La Matraca’ (1916)

La Matraca. Núm. 6 (26 maig 1916). Valencia : [s.n.], 1916. BVNP. Col·leció Valenciana Josep Calpe de Sabino (Campos de ...
Llegeix Més

‘El Fallero’ (1921-1936)

El Fallero : periòdic festero, buñolero y sandunquero.Any 1930. Valencia : [Carceller], 1921-1936. BVNP. Col·lecció Valenciana ...
Llegeix Més

‘Nostre teatro’ (1921)

Nostre teatro : revista semanal lliteraria.Vol. any 1921. Valencia : Carceller, 1921-1932. BVNP. Biblioteca Bas Carbonell ...
Llegeix Més

‘La Sombra’ (1924-[1926])

La Sombra : semanari festiu y lliterari se publica tots els disaptes. Any 2, núm. 64 (3 oct. 1925). Valencia ...
Llegeix Més

Enrique Pertegás Ferrer (València 1894-1961)

Pertegás Ferrer, Enrique . Nu femení. Dibuix a llàpis i carbó [ca. 1930]. Col·lecció particular germans Pertegás Castelló Un dels ...
Llegeix Més

‘Flors de marche’ (1930)

Molina Maset, Vicent. Flors de marche. Manises : [s.n.], 1930. BVNP. Biblioteca Nicolau Primitiu ...
Llegeix Més

‘El Piropo’ (1931)

El Piropo : : semanario festivo. Valencia : Editorial Carceller, 1931. BVNP. Col·lecció Valenciana ...
Llegeix Més

‘Bésame’. Núm. 17 (1932)

Bésame. Núm 17 (1932). Valencia : [Editorial Carceller], [1932] BNVP. Col·lecció Valenciana - Arxiu Rafael Solaz Albert ...
Llegeix Més

‘Les dècimes del dia’ (1932)

Esteve Victoria, José María. Les dècimes del día : publicades en l'any 1931 en "Diario de Valencia". Valencia : [s.n.], ...
Llegeix Més

‘El Arenque’. Penya festiva [Mecanoscrit, 1932]

El Arenque [butlletí mecanoscrit de la penya festiva, 1932]. Arxiu de Rafael Solaz Albert ...
Llegeix Més

‘El faba de Ramonet’ (1932)

Andreu Moragas, Joan. El faba de Ramonet. Pel·lícula, 35, 1933. Cedida a l'exposició per CulturArts-IVAC Primera pel·lícula rodada en valencià, ...
Llegeix Més

‘Picardia i broma’ (1933)

Picardía i broma. Valencia : [s. n.], 1933. BNVP. Col·lecció Valenciana - Arxiu Rafael Solaz Albert ...
Llegeix Més

‘E.S.M. (estrecho su mano)’ (1934)

E.S.M. (Estrecho su mano) : revista semanal de fino estilo y sano humorismo. Almanaque 1934. Valencia : [s.n.], 1934. BNVP ...
Llegeix Més

‘Nova Cultura’. Extraordinari de les falles de 1937

Nova cultura. Número extraordinari de les falles, 1937. Valencia: Aliança d'Intelectuals per a Defensa de la Cultura. BVNP. Col·lecció Valenciana ...
Llegeix Més

‘Estrellita López’ (ca. 1935)

Estrellita López : tournée. [Málaga] : [s.n.], [ca 1935]. BNVP. Col·lecció Valenciana - Arxiu Rafael Solaz Albert ...
Llegeix Més

‘La Traca’. Núm. 1134 (1936)

La Traca. Valencia : La Traca, 1912-1938. Núm. 1134, coberta posterior (1936). Col·lecció particular, Lamberto Ortíz (Lamber) ...
Llegeix Més

FRANQUISME: quaranta anys de censura

Forcada Polo, José. Els Calsonsillos de Roc [mecanoscrit, 1937]. Exemplar censurat. BVNP. Col·lecció Valenciana Les conseqüències, entre nosaltres, de la ...
Llegeix Més

Falla quarta, La balança del món”. En ‘Nova cultura’. Núm. extraordinari de les falles, 1937

"Falla quarta, La balança del món". En Nova cultura. Número extraordinari de les falles, 1937. Valencia, Aliança d'Intelectuals per a ...
Llegeix Més

‘Memoria de la falla del carrer de Morvedre i adjacents’. Any 1943-44

Memòria de la falla del carrer de Molvedre i adjacents [Mecanoscrit, any 1944]. Arxiu Rafael Solaz Albert ...
Llegeix Més

‘Els calsonsillos de Roc’

Forcada Polo, Josep (1907-1986). Els calsonsillos de Roc [Manuscrit, 1936-1946] : Chouét en un acte y en prosa, fet en ...
Llegeix Més

Forcada Polo, Josep

Retrat de Josep Forcada Polo. Foto de Colom. Castelló, [ca. 1928]. BVNP. Col·lecció Valenciana ...
Llegeix Més

Denegació de sol·licitud

España. Ministerio de Información. Dirección General de Cinematografía y Teatro. Diligència de denegació de la petició de la representació de ...
Llegeix Més

Murga típica Fadrell Camp (1972)

Murga típica Fadrell Camp. Castelló, any 1972. Col·lecció particular, Manuel Carceller Safont ...
Llegeix Més

Rosita Amores

"Rosita Amores". En La Marina, núm. 25 (12 ag. 1973) BVNP. Col·lecció Valenciana ...
Llegeix Més

‘Les camiles’

Forcada Traver, Enric (1903-1976). Les Camiles : col·loquis humorístics. Castelló de la Plana : Societat Castellonenca de Cultura, 1974. BVNP ...
Llegeix Més

‘El Dàtil’ (1978-[1979])

El Dátil. [Gandia] : [s.n.], 1978-[1979]. BVNP. Col·lecció Valenciana ...
Llegeix Més

‘TVO’ (1978)

TVO, revista per a tots. Valencia del Cid [sic] : [s.n.], 1978. BVNP. Col·lecció Valenciana ...
Llegeix Més

‘El Corcó’ (1979)

El Corcó : revista ocasional a carta cabal . 1 nov. 1979. [Sueca] : Salvador Teodoro Campos, 1979-[198-?]. BVNP. Biblioteca ...
Llegeix Més

‘El Pardalot engabiat’ (1983)

El Pardalot engabiat : revista satírica menstrual. Núm. 1 (abr. 1983). Valencia : R. Galiana i Aragó, 1983- . BVNP ...
Llegeix Més

Antonio Cosín Mares ‘[Vinyeta]’ (1987)

Cosín Mares, Antonio. En Almanaque Agroman, 1987. Madrid : [Edit. Stentor] [ca. 1946-1989]. Col·lecció particular, Antonio Cosín ...
Llegeix Més

‘La Traca’ (1995)

La Traca : revista per a la gent de tro. Any 2006. [Valencia] : [Edicions del País Valencià], [1995-2008]. BVNP ...
Llegeix Més

‘Speculation Times’ (1996)

Speculation Times [Valencia] : [s.n.], [1996]. BVNP. Biblioteca Martínez Guerricabeitia ...
Llegeix Més

‘El Lagarto Ilustrado’ (1996)

El Lagarto ilustrado : publicación provisionalmente bimensual satírica, jocosa y libertina. Valencia : Ediciones del Lagarto Ilustrado, 1996. BVNP. Bibliogràf ...
Llegeix Més

‘El Nano calent’ (2001)

El Nano calent : publicació satírica atemporal que s'edita quan el nano baixa la guàrdia. Sueca : [Josep Blai], D.L ...
Llegeix Més

Juli Sanchis (Harca). ‘La etapa negra’ (2001)

Sanchis, Juli (Harca). La etapa negra. [Picassent] : Associació Amics de Cristofor Aguado, [2001]. BVNP. Bibliogràf. Valenciana ...
Llegeix Més

‘Lambertadas’ (2005)

Ortíz, Lamberto (Lamber). Lambertadas. [Valencia] : L. Ortiz, D.L. 2005. BVNP. Bibliogràf. Valenciana ...
Llegeix Més

‘La Cabota’ (2005)

La Cabota : la revista satírica de les comarques valencianes. Núm. 6, estiu 2006. [Gandia] : El Cavall Rampant, 2005-2007 ...
Llegeix Més

‘The Smuggler’ (2008)

La Cabota : la revista satírica de les comarques valencianes. Núm. 6, estiu 2006. [Gandia] : El Cavall Rampant, 2005-2007 ...
Llegeix Més

‘Barbaritats valencianes’

Castillo, Xavi (Castillo Montañés), Lalo Kubala. Barbaritats valencianes! : de la visita del Papa al "caloret" de Rita : un ...
Llegeix Més

‘Rokambol’ (2015)

Rokambol : noticias para leer en la Estación Espacial Internacional. [Valencia] : Drassana, D.L. 2015. BVNP. Bilbiogràf. Valenciana ...
Llegeix Més

Salazar, Raúl. ‘El jueves : la revista que sale los miércoles’. Portada, núm. 2045 (3 al 9 ag. 2016)

Salazar, Raúl. El jueves : la revista que sale los miércoles. Portada, n. 2045 (3 al 9 ag. 2016). Barcelona ...
Llegeix Més

Salvador Bolufer. ‘El cantar de la burrera’

Bolufer, Salvador El cantar de la burrera. [Valencia?] : Factory Music, D.L. 2009. BVNP. Bilbiogràf. Valenciana ...
Llegeix Més

Joan Montañés, Xipell

Montañes, Joan (Xipell). El último mono. Benicarlo : Onada, 2013. BVNP. Bibliogràf. Valenciana ...
Llegeix Més

Enric Casassús “Voteu, voteu que el món s’acaba’

Casassús, Enric. Voteu, voteu que el món s'acaba [Cartell d'actuació. València, 26 jun. 2016]. BVNP. Col·lecció Valenciana ...
Llegeix Més

‘Botifarra a banda’

Gimeno, Pep "Botifarra" (1961-). Botifarra a banda [Gravació sonora]. L'Olleria : Pedro Ródenas Fresneda, D.L. 2012. BVNP. Col·lecció Valenciana ...
Llegeix Més

‘Botifarra a banda’

Concert "Botifarra a banda", Pep "Botifarra" amb la banda simfònica de la SUAM de Sollana. Sollana : Festes Santa Maria ...
Llegeix Més

Ortifus (1948-) [Il·lustracions]

"Ortifus [Il·lustracions]". En Cucarella, V. El finançament valencià : de la submissió al canvi necessari. Alzira : Bromera, 2015. BVNP ...
Llegeix Més

AMB LA BIBLIOTECA VALENCIANA DIGITAL. Difonent amb tots els tresors de tots

La Biblioteca Valenciana Digital, Bivaldi, -bivaldi.gva.es- comença l'any 2002 com un projecte de la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu, amb l'objectiu ...
Llegeix Més

Bivaldi, Fotografies

Laurent, J., 1816-ca.1894. Palacio del Marqués de Dos Aguas [Material gràfic] : Valencia. BVNP. Col·lecció Valenciana, Bivaldi ...
Llegeix Més

Bivaldi, les col·lecions i els col·leccionistes

Bivaldi. Resum de continguts. Audiovisual. València : Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu, 2016 La Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu impulsa a través ...
Llegeix Més

Bivaldi. Arxiu Familia Calpe de Sabino

La Matraca [Recurs electrònic]. 1916. Valencia : BVNP, 2016. Reproducció d'exemplars de la col·lecció privada de la familia Calpe de ...
Llegeix Més

Bivaldi. Arxiu Rafael Solaz

La Tronà [Recurs electrònic]. (1912). Valencia : BVNP, 2015. Reproducció d'exemplars de l'Arxiu Rafael Solaz Albert. BVNP. Bivaldi ...
Llegeix Més