AMB LA BIBLIOTECA VALENCIANA DIGITAL. Difonent amb tots els tresors de tots

La Biblioteca Valenciana Digital, Bivaldi, -bivaldi.gva.es- comença l’any 2002 com un projecte de la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu, amb l’objectiu principal de difondre el patrimoni documental valencià i avivar el coneixement de la nostra cultura a través d’Internet. Les funcions de Bivaldi s’especifiquen en la Llei 4/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de Biblioteques de la Comunitat Valenciana, en el seu article 14.

En 2008, Bivaldi es transforma en un repositori OAI (iniciativa d’arxius oberts), que facilita la recol·lecció, intercanvi i difusió de recursos digitals. El desenvolupament d’aquest repositori ha permès a Bivaldi participar en projectes nacionals, com a Hispana, i internacionals, com la Biblioteca Digital Europea, Europeana, i en breu, amb la Biblioteca Digital Mundial, la WDL, iniciativa de la Library of Congress i la UNESCO.

La implicació en aquests projectes permet fomentar la protecció, difusió i accessibilitat al patrimoni documental valencià per a la seua posada en valor i promoure la cultura valenciana en l’àmbit nacional i internacional.

En Bivaldi es poden consultar obres digitalitzades de diferent tipologia documental (manuscrits, llibres impresos, publicacions periòdiques, gravats, mapes…), de diferents èpoques, en la seua gran majoria d’interès valencià pels seus autors, la seua temàtica, o lloc de publicació, que abasten des del segle XIII fins al XXI.

La Biblioteca Valenciana Digital permet acostar els nostres recursos al conjunt de la societat i alhora, garanteix la conservació d’aquest patrimoni, en limitar la manipulació dels documents originals i conservar una còpia digitalitzada de cadascun d’ells en alta qualitat. Participa en les xarxes socials, tant a través del seu propi blog com de facebook i pinterest. El seu objectiu principal és convertir-se en una eina indispensable per a l’aprenentatge, la docència i recerca del Patrimoni Bibliogràfic i Cultural Valencià.

La Biblioteca Valenciana Digital, Bivaldi, bivaldi.gva.es empieza en el año 2002 como un proyecto de la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu, con el objetivo principal de difundir el patrimonio documental valenciano y avivar el conocimiento de nuestra cultura a través de Internet. Las funciones de Bivaldi se especifican en la Ley 4/2011, de 23 de marzo, de la Generalitat, de Bibliotecas de la Comunitat Valenciana, en su artículo 14.

En 2008, Bivaldi se trasforma en un repositorio OAI (iniciativa de archivos abiertos), que facilita la recolección, intercambio y difusión de recursos digitales. El desarrollo de este repositorio ha permitido a Bivaldi participar en proyectos nacionales, como Hispana, e internacionales, como la Biblioteca Digital Europea, Europeana, y en breve, con la Biblioteca Digital Mundial, la WDL, iniciativa de la Library of Congress y la UNESCO.

La implicación en estos proyectos permite fomentar la protección, difusión y accesibilidad al patrimonio documental valenciano para su puesta en valor y promover la cultura valenciana en el ámbito nacional e internacional.

En Bivaldi se pueden consultar obras digitalizadas de distinta tipología documental (manuscritos, libros impresos, publicaciones periódicas, grabados, mapas…), de diferentes épocas, en su gran mayoría de interés valenciano por sus autores, su temática, o lugar de publicación, que abarcan desde el siglo XIII hasta el XXI.

La Biblioteca Valenciana Digital permite acercar nuestros recursos al conjunto de la sociedad y a la vez, garantiza la conservación de dicho patrimonio, al limitar la manipulación de los documentos originales y conservar una copia digitalizada de cada uno de ellos en alta calidad. Participa en las redes sociales, tanto a través de su propio blog como de facebook y pinterest. Su objetivo principal es convertirse en una herramienta indispensable para el aprendizaje, la docencia e investigación del Patrimonio Bibliográfico y Cultural Valenciano.

jokerjoker
Tags:
No Comments

Post a Comment