FRANQUISME: quaranta anys de censura

Forcada Polo, José. Els Calsonsillos de Roc [mecanoscrit, 1937]. Exemplar censurat. BVNP. Col·lecció Valenciana

Les conseqüències, entre nosaltres, de la guerra -i del seu desenllaç en favor dels sublevats- significà en la pràctica l’eliminació de qualsevol tipus de crítica satírica del règim ni dels aliats que li donaven suport. La subjecció a censura de totes les publicacions i l’evident caràcter revengista del nou estat arraconaren la mordacitat popular en l’àmbit domèstic, l’exili o la clandestinitat. L’única sàtira permesa en públic era la que el règim feia dels seus enemics i dels seus costums, sobretot abans de la derrota dels nazis en la II Guerra Mundial. El geni creatiu valencià, viu durant molts segles, no va tindre més remei que mutar cap a un humor subtil, aparentment neutre, en què, només sota unes claus molt encriptades, deixava veure la seua llunyania i la seua ‘desafección a los sagrados principios y valores del Movimiento’
Las consecuencias, entre nosotros, de la guerra -y su desenlace en favor de los sublevados- significó en la práctica la eliminación de cualquier tipo de crítica satírica del régimen o de los aliados que lo apoyaban. La sujeción a censura de todas las publicaciones y el evidente carácter revanchista del nuevo estado arrinconaron la mordacidad popular en el ámbito doméstico, clandestino o del exilio. La única sátira permitida en público fue la que el régimen hacía de sus enemigos y de sus costumbres, sobre todo antes de la derrota nazi en la II Guerra Mundial. El genio creativo valenciano, vivo durante muchos siglos, tuvo que mutar hacia un humor sutil, aparentemente neutro y en el que sólo bajo unas claves muy encriptadas dejaba entrever su lejanía y ‘desafección a los sagrados principios y valores del Movimiento’
jokerjoker
Tags:
No Comments

Post a Comment