GUERRES, REVOLUCIONS I CONTRAREVOLUCIONS: 1808-1874

Civera Satorres, Manuel. Primera conversasió entre Saro Perrengue, carreter de Godella, y el doctor Cudol, abogat de Valensia, sobre haber churat el Rey la constitusió [sic]. Valencia : Imprenta de Muñoz y Compañia, 1820. BVNP. Biblioteca Nicolau Primitiu

El  XIX valencià fou, com a tota Europa, un segle en què, en mig de guerres i grans convulsions revolucionàries, es transformaran moltes de les institucions de l’antic món feudal que encara pervivien. Amb fortes lluites s’enfrontaren, d’una banda els bàndols que proclamaven la llibertat i la raó, i d’una altra banda els que s’emparaven en la tradició i la religió. La sàtira esdevingué un instrument de conformació dels imaginaris amb què, des de cada costat, es galvanitzaven les raons i legitimitats pròpies, i alhora s’escarnien les dels oponents.

El  XIX valenciano fue como en toda Europa, un siglo en el que, en medio de guerras y grandes convulsiones revolucionarias, se transformaron muchas de las instituciones del antiguo mundo feudal que todavía pervivían. En grandes luchas se enfrentaron los bandos que proclamaban la libertad y la razón desde un lado y los que se amparaban en la tradición y la religión del otro. La sátira se convirtió en instrumento de conformación de los imaginarios con los que desde cada lado se galvanizaban las razones y legitimidades propias mientras se escarnecían las de los oponentes.

jokerjoker
Tags:
No Comments

Post a Comment