‘El Mole’ (1837)

El Mole.  Núm. 1 (1 feb. 1837). València : [s.n.], 1837-[1870]. BVNP. Biblioteca Nicolau Primitiu
Alma mater d’El Mole, Josep Maria Bonilla (València 1808-1880) fou el prototip més del romàntic i revolucionari valencià del segle XIX. La seua vida va estar lligada a la causa lliberal, per la qual s’involucrà en un seguit d’empreses destinades a propagar-la. El mateix va fer en les lletres -de ben jove participà en la creació del Diario Mercantil-; la gestió política -va ser alcalde de Xèrica-,  o amb les armes -arribà a comandant de les milícies anticarlines de Llucena. No obstant això, la seua principal contribució a les lletres satíriques es correspon amb l’edició d’El Mole, el primer setmanari en valencià de tot el domini lingüístic, i una empresa personal que s’estengué al llarg de més de trenta anys. També col·laborà amb els seus amics Bernat i Baldoví i Pasqual Pérez, entre altres publicacions, en La Donsayna, dirigida pel primer, en la qual escrivia amb el pseudònim de Nap-y-col.
Alma mater de El Mole, Josep Maria Bonilla (València 1808-1880) fue el prototipo más evidente del romántico y revolucionario valenciano del siglo XIX. Su vida esta ligada a la causa liberal y por ella se involucró en una serie de empresas destinadas a propagarla. Igual en las letras -de muy joven participó en la creación de El Diario Mercantil-, en la gestión política -fue alcalde de Jérica-, o con las armas -comandando las milicias anticarlistas de Lucena. Sin embargo, su principal contribución a las letras satíricas se corresponde con la edición de El Mole, primer semanario en valenciano de todo el dominio lingüístico, y empresa personal que se extendió a lo largo de más de treinta años. También colaboró con sus amigos Bernat y Baldoví y Pasqual Pérez, entre otras publicaciones, en La Donsayna, dirigida por el primero donde escribía con el seudónimo de Nap-y-col.
jokerjoker
No Comments

Post a Comment