Coloqui nou en que es referix lo viage que feu Tito Bufalampolla a la Villa y Cort de Madrit… (1789)

Nicolau Primitiu/F-5263

Coloqui nou en que es referix lo viage que feu Tito Bufalampolla a la Villa y Cort de Madrit, ahon se encontra en les Festes de la Proclamacio del… Rey Don Carlos Quart… : primera part. En Valencia : per Marti Peris, 1789. BVNP. Col·lecció Valenciana.

jokerjoker
No Comments

Post a Comment